Most popular
Most recent

Search results: Lars Kolmodin

No videos found

Områden där riskerna bedöms som störst i kommunen

Stefan Sjöblom, utredare i Borås Stad, berättar om inom vilka av kommunens områden som riskerna för fusk och oegentligheter bedöms som allra störst.

Organisation, arbetssätt och metoder förebygga systemhotande attacker

Peder Englund, avdelningschef i Borås Stad, berättar om hur kommunen valt att organisera sig samt om arbetssätt och metoder för att bäst stå emot systemhotande attacker.

Rättsprocesser grov organiserad brottslighet riktad mot en kommun

Kristina Lindhoff Carleson, kammaråklagare, Internationella åklagarkammaren i Stockholm, sammanfattar sina erfarenheter från rättsprocesser där företag bestämt sig för grov organiserad brottslighet riktad mot en kommun. Kristina menar att kommunens tjänstepersoner måste inse att människor faktiskt vill luras och att brister i verksamhet inte beror på slarv, utan är ett målmedvetet agerande. Kristina ger sina bästa tips på brottsförebyggande åtgärder.

BRÅ:s forskning kring fusk, oegentligheter och bedrägerier inom välfärden

Johanna Skinnari, Brottsförebyggande rådet (BRÅ), berättar om BRÅ:s erfarenhet från den forskning som myndigheten gör på brottslighet och brottsförebyggande arbete. En viktig utgångspunkt är att arbeta för att förhindra att brott sker. Många av kommunens beslut grundas på intyg som den sökande själv lämnar in och det är angeläget att myndigheten inte är naiv och tar intyg för givet. Ambitionen om att ge god service får inte medföra avkall på kontroll. Johanna delar med sig av sina bästa förebyggande tips.

Öppen data om offentlig verksamhet

Anders Nordh, SKL, berättar om trenden att myndigheter i ökad omfattning presenterar egen data öppet på sina egna hemsidor, eller tillgängliggör öppna gränssnitt till egen data. Tredje part kan använda öppen data för att tillgängliggöra myndighetens data på nya sätt. Båda sätten bidrar till ökad möjlighet för allmänhetens insyn och jämförelser. Öppen redovisning av myndighetens resultat och interna processer påverkar myndighetens interna motivation att utvecklas och kan bidra till att minska förekomsten av oegentligheter när risken för upptäckt ökar.

Program för uppföljning av privata utförare, Södertälje kommun

Roger Svanborg, kommunstrateg i Södertälje kommun berättar hur fullmäktiges program för uppföljning av privata utförare togs fram i kommunen. Diskuterar om fullmäktiges roll i processen att ta fram programmet. Roger betonar betydelsen av att programmet hänger ihop med annan styrning i kommunen. Södertälje kommun planerar nu för första uppföljningen.

Fullmäktiges program för uppföljning av privata utförare, Landstinget i Värmland

Lars Gohde, enhetschef, berättar om fullmäktiges roll och erfarenheter från första uppföljningen. Han berättar också hur fullmäktiges program för uppföljning av privata utförare togs fram i landstinget.

Karin Tengdelius om fullmäktiges program för uppföljning, SKL

Fullmäktige ska inför varje mandatperiod anta ett program för verksamheter som överlåtits till privata utförare, säkra behovet av allmänhetens insyn. Det är särskilt de verksamheter som kommer medborgarna tillgodo som programmet ska beakta.

Fullmäktiges program för uppföljning av privata utförare, Huddinge kommun

Björn Rosborg, utredare, Huddinge kommun beskriver hur fullmäktiges program för uppföljning av privata utförare togs fram i Huddinge kommun. Tillsätt gärna en arbetsgrupp med mandat att ta fram programmet. Nödvändigt med en arbetsgrupp bestående av olika yrkesgrupper och från olika förvaltningar. Björn beskriver också hur uppföljningen är planerad att ske.

Förebygg korruption genom att arbete med kultur och struktur, SKL

Cecilia Berglin, projektledare vid SKL, delger sitt viktigaste råd i hur organisationen kan förebygga korruption.

Särskilda insatsen Förebygga Ekonomisk Brottslighet, Skatteverket

Susanne Howard, Särskilda insatsen Förebygga Ekonomisk Brottslighet vid Skatteverket ger dig rådet att använda Skatteverkets offentliga uppgifter för att säkerställa att utföraren inte använder svart arbetskraft. Ta reda på så mycket som möjligt om utföraren. Skatteverket bistår med offentliga uppgifter och hjälper till att tolka dem åt dig. Men våga också ställa frågor till företrädare för utföraren – innan kontraktet skrivs.

Det ska vara svårt att vara oseriös, Vårdföretagarna

Rikard Johansson, kvalitets- och etikrådgivare, berättar att Vårdföretagarna tar eget initiativ till ökade medlemskrav, genom skärpta etiska riktlinjer och krav på transparens och öppenhet.

Södertälje kommun ger förslag på arbetsgången att förebygga, leta och agera

Södertälje kommun, har fått erfara fusk och bedrägerier inom välfärdsområdet. Brotten som begått har lätt till fällande domar och av domstolarna bedömts som systemhotande och därmed av särskild farlig art. Kommunernas insikt om problemens förekomst en nyckel för myndighetens förebyggande arbete. Roger Svanborg, verksamhetsstrateg, ger förslag på arbetsgången; förebygga, leta och agera.

Primärvårdsnytt - basmodell för uppföljning i primärvården

Lars Kolmodin om hur SKL arbetar med basmodell för uppföljning av primärvård. Mer information: http://skl.se/demokratiledningstyrning/kvalitetstyrafoljaupputveckla/uppfoljningochanalys/modelluppfoljningiprimarvard.2067.html
More