Most popular
Most recent

Search results: primärvårdsnytt

No videos found

Primärvårdsnytt: Staffan Ekendahl om nationellt kliniskt kunskapsstöd
Staffan Ekendahl berättar om arbetet som pågår just nu i projektet nationellt kliniskt kunskapsstöd. Mer information på skl.se: https://skl.se/halsasjukvard/kunskapsstodvardochbehandling/primarvardkunskapsstyrning/nationelltklinisktkunskapsstod.6842.html
Primärvårdsnytt: Agneta Andersson om säker läkemedelsanvändning
I Primärvårdsnytt berättar Agneta Andersson om säker läkemedelsanvändning och en modell som framtagits för att minska antalet läkemedelsrelaterade problem för patienten. Läs mer om läkemedelsrelaterade problem: https://skl.se/halsasjukvard/patientsakerhet/riskomradenatgardspaket/riskomraden/lakemedel/lakemedelsrelateradeproblem.2151.html
Primärvårdsnytt: Karin Haster om psykisk ohälsa i primärvården
I Primärvårdsnytt berättar Karin Haster om arbetet med psykisk hälsa i primärvården och vad som är på gång just nu. Mer om psykisk ohälsa i primärvården: http://www.uppdragpsykiskhalsa.se/vuxna-aldre/primarvard/
Primärvårdsnytt: Helena Brändström om standardiserade vårdförlopp
I Primärvårdsnytt berättar Helena Brändström om primärvårdens roll i standardiserade vårdförlopp för cancer. Mer om standardiserade vårdförlopp på cancercentrum.se: http://www.cancercentrum.se/samverkan/vara-uppdrag/kunskapsstyrning/kortare-vantetider/vardforlopp/
Primärvårdsnytt: Anna Lilja Qvarlander om modell för kunskapsutveckling
I Primärvårdsnytt berättar Anna Lilja Qvarlander om modell för kunskapsutveckling. Kontaktperson för regionala samverkans- och stödstrukturer:
Primärvårdsnytt: Mårten Skogman om Flippen, innovativa arbetssätt i primärvården
I Primärvårdsnytt berättar Mårten Skogman om en behovssegmentering som man gjort i projektet Flippen. Mer om projektet: https://skl.se/halsasjukvard/kunskapsstodvardochbehandling/primarvardkunskapsstyrning/primarvardeninnovativaarbetssatt.8801.html
Primärvårdsnytt: Maj Rom om trygg och effektiv sjukskrivning
I Primärvårdsnytt berättar Maj Rom om trygg och effektiv sjukskrivning från sjukhus och vad som är nytt i det arbetet.
Primärvårdsnytt: Lilian Carleson om beslutsstöd för körkort efter stroke/TIA
I Primärvårdsnytt berättar Lilian Carleson om beslutsstöd för körkort efter stroke/TIA som det nationella programrådet för stroke tagit fram. Mer om nationella programrådet för stroke: https://skl.se/halsasjukvard/kunskapsstodvardochbehandling/kunskapsstyrningnationellaprogramrad/strokevard.2157.html
Primärvårdsnytt: Ulrika Elmroth om PrimärvårdsKvalitet
Ulrika Elmroth berättar om vad som är på gång inom projektet för PrimärvårdsKvalitet. Mer om projektet: https://skl.se/halsasjukvard/kunskapsstodvardochbehandling/primarvardkunskapsstyrning/primarvardskvalitet.5977.html
Primärvårdsnytt: Anna Östbom om koordinering av sjukskrivning
I primärvårdsnytt berättar Anna Östbom om koordinering av sjukskrivning. Mer om koordinering av sjukskrivning på skl.se: https://skl.se/sjukskrivningar
Primärvårdsnytt - basmodell för uppföljning i primärvården
Lars Kolmodin om hur SKL arbetar med basmodell för uppföljning av primärvård. Mer information: http://skl.se/demokratiledningstyrning/kvalitetstyrafoljaupputveckla/uppfoljningochanalys/modelluppfoljningiprimarvard.2067.html
Primärvårdsnytt - kortare väntetider i cancervården
Helena Brändström om arbetet med kortare väntetider i cancervården. Mer information: http://www.cancercentrum.se/samverkan/vara-uppdrag/kunskapsstyrning/kortare-vantetider/
Primärvårdsnytt - PrimärvårdsKvalitet
Ulrika Elmroth om PrimärvårdsKvalitet, uppföljning i primärvården. Mer information: http://skl.se/halsasjukvard/kunskapsstodvardochbehandling/primarvardkunskapsstyrning/primarvardskvalitet.5977.html
Primärvårdsnytt - nyanlända och asylsökande
Rickard Bracken om nyanlända och asylsökande i primärvården. Mer information: http://www.uppdragpsykiskhalsa.se/nyanlanda-och-asylsokande/
Primärvårdsnytt - patientupplevd tillgänglighet
Marie Källman berättar om projektet patientupplevd tillgänglighet.