Most popular
Most recent

Search results: primärvårdsnytt

No videos found

Primärvårdsnytt: Harald Grönqvist – Nära vård. Utredningens delbetänkande - Vad tycker SKL?

Primärvårdsnytt - Maj Rom om den kommande lagen om samverkan vid utskrivning

Primärvårdsnytt - Emma Spak samordning för Nära vård (Hur går diskussionerna?)

Primärvårdsnytt: Staffan Ekendahl om nationellt kliniskt kunskapsstöd

Staffan Ekendahl berättar om arbetet som pågår just nu i projektet nationellt kliniskt kunskapsstöd. Mer information på skl.se: https://skl.se/halsasjukvard/kunskapsstodvardochbehandling/primarvardkunskapsstyrning/nationelltklinisktkunskapsstod.6842.html

Primärvårdsnytt: Agneta Andersson om säker läkemedelsanvändning

I Primärvårdsnytt berättar Agneta Andersson om säker läkemedelsanvändning och en modell som framtagits för att minska antalet läkemedelsrelaterade problem för patienten. Läs mer om läkemedelsrelaterade problem: https://skl.se/halsasjukvard/patientsakerhet/riskomradenatgardspaket/riskomraden/lakemedel/lakemedelsrelateradeproblem.2151.html

Primärvårdsnytt: Karin Haster om psykisk ohälsa i primärvården

I Primärvårdsnytt berättar Karin Haster om arbetet med psykisk hälsa i primärvården och vad som är på gång just nu. Mer om psykisk ohälsa i primärvården: http://www.uppdragpsykiskhalsa.se/vuxna-aldre/primarvard/

Primärvårdsnytt: Helena Brändström om standardiserade vårdförlopp

I Primärvårdsnytt berättar Helena Brändström om primärvårdens roll i standardiserade vårdförlopp för cancer. Mer om standardiserade vårdförlopp på cancercentrum.se: http://www.cancercentrum.se/samverkan/vara-uppdrag/kunskapsstyrning/kortare-vantetider/vardforlopp/

Primärvårdsnytt: Anna Lilja Qvarlander om modell för kunskapsutveckling

I Primärvårdsnytt berättar Anna Lilja Qvarlander om modell för kunskapsutveckling. Kontaktperson för regionala samverkans- och stödstrukturer:

Primärvårdsnytt: Mårten Skogman om Flippen, innovativa arbetssätt i primärvården

I Primärvårdsnytt berättar Mårten Skogman om en behovssegmentering som man gjort i projektet Flippen. Mer om projektet: https://skl.se/halsasjukvard/kunskapsstodvardochbehandling/primarvardkunskapsstyrning/primarvardeninnovativaarbetssatt.8801.html

Primärvårdsnytt: Maj Rom om trygg och effektiv sjukskrivning

I Primärvårdsnytt berättar Maj Rom om trygg och effektiv sjukskrivning från sjukhus och vad som är nytt i det arbetet.

Primärvårdsnytt: Lilian Carleson om beslutsstöd för körkort efter stroke/TIA

I Primärvårdsnytt berättar Lilian Carleson om beslutsstöd för körkort efter stroke/TIA som det nationella programrådet för stroke tagit fram. Mer om nationella programrådet för stroke: https://skl.se/halsasjukvard/kunskapsstodvardochbehandling/kunskapsstyrningnationellaprogramrad/strokevard.2157.html

Primärvårdsnytt: Ulrika Elmroth om PrimärvårdsKvalitet

Ulrika Elmroth berättar om vad som är på gång inom projektet för PrimärvårdsKvalitet. Mer om projektet: https://skl.se/halsasjukvard/kunskapsstodvardochbehandling/primarvardkunskapsstyrning/primarvardskvalitet.5977.html

Primärvårdsnytt: Anna Östbom om koordinering av sjukskrivning

I primärvårdsnytt berättar Anna Östbom om koordinering av sjukskrivning. Mer om koordinering av sjukskrivning på skl.se: https://skl.se/sjukskrivningar

Primärvårdsnytt - basmodell för uppföljning i primärvården

Lars Kolmodin om hur SKL arbetar med basmodell för uppföljning av primärvård. Mer information: http://skl.se/demokratiledningstyrning/kvalitetstyrafoljaupputveckla/uppfoljningochanalys/modelluppfoljningiprimarvard.2067.html

Primärvårdsnytt - kortare väntetider i cancervården

Helena Brändström om arbetet med kortare väntetider i cancervården. Mer information: http://www.cancercentrum.se/samverkan/vara-uppdrag/kunskapsstyrning/kortare-vantetider/

Primärvårdsnytt - PrimärvårdsKvalitet

Ulrika Elmroth om PrimärvårdsKvalitet, uppföljning i primärvården. Mer information: http://skl.se/halsasjukvard/kunskapsstodvardochbehandling/primarvardkunskapsstyrning/primarvardskvalitet.5977.html

Primärvårdsnytt - nyanlända och asylsökande

Rickard Bracken om nyanlända och asylsökande i primärvården. Mer information: http://www.uppdragpsykiskhalsa.se/nyanlanda-och-asylsokande/

Primärvårdsnytt - patientupplevd tillgänglighet

Marie Källman berättar om projektet patientupplevd tillgänglighet.
More